نگاهی به «‌ حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام » ( ۱ )

دوشنبه 28 تیر 1395 ساعت 19:38


« حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام » 


در سایت آزادی اندیشه نوشتاری است از آقای حسن یوسفی اشکوری با عنوان «‌ حقوق بشر و احکام اجتماعی اسلام »  که از زاویه های گوناگون کوشیده اند توجیه های شرعی برای رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مطرح کنند تا شاید دری را به حاکمان نشان دهند. اینجا:


https://azadiandisheh.com/article/373


مرکز ثقل نوشتار ایشان بر حکم اجتهاد است که ظاهرن باید بر طبق شرایط زمانه صادر شود. اولین نکته ای که ایشان مطرح کرده اند این است:


  • به عبارت دیگر اجتهاد در برابر نصّ نیست و لذا کار مجتهد صدور رأی برخلاف و یا ورای احکام قطعی در قرآن و سنت نیست. »

بطور کلی شاید چنین باشد  نمونه های زیر نشان می دهد که در مواردی اجتهاد دقیقن در برابر نص روشن قرآن و یا ورای آن است:


الف. حکم  وضو : که بین شیعه و سنی اختلاف است، اینجا صفحه ۲ :


http://www.mediafire.com/download/

k7pyhxgggkxj6qg/%D9%82%D8%B1%D8%

A2%D9%86+%D9%88+%D8%AF%D9%85%D9%88%

DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx
در صورتی آیه مربوطه توضیح روشنی از روش وضو گرفتن می دهد. و روش وضو گرفتن شیعه مخالف حکم قطعی قرآن است. 


ب - ساعات روزه  که بازهم بین سنی و شیعه برخلاف است ، اینجا:


http://www.pasokhgoo.ir/node/72654


و در این مورد هم تعیین زمان روز و شب - دست کم در امروز از نطر علمی  مشکلی نیست که قابل حل نباشد تا بگویند کی شب شروع می شود و کی روز- ، اما همچنان فقهای شیعه و سنی بر طبل هزار سال می کوبند  و ورای دستور قرا‌ن عمل می کنند.


البته قبول دارم که منافع حاصله از این دعوا که بجیب آقایان می رود فراتر قرآن است، 


ج - در مورد نابرابری حقوق بین مردان  و زنان قران ۹   مورد را مشخص کرده است، اما علمای اسلامی با فتواهاشان ۸ مورد به آن اضافه کرده اند. اینجا صفحه ۷۲ :http://www.mediafire.com/download/

k7pyhxgggkxj6qg/%

D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D9%88+%D8%

AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx


که این هشت مورد ورای احکام قرآن است.


بنابراین توجیه ایشان که فتوا مخالف احکام قطعی قرآن و یا ورای احکام قرآن نیست، چندان حرف بجایی نیست. 
ادامه دارد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.