بر گه ی PDF

سلام, 


در این برگه  PDF   تمام مطالب تحقیق شده توسط این وبلاگ منتشر می شود. دانلود و انتشار این مطالب با ذکر یا بی ذکر ماخذ آزاد است. اما توصیه می کنم اگر این مطالب را جایی نقل یا منتشر کردید منبع آن را بگویید تا مسئولیتی متوجه شما نباشد. با  سپاس 


1 -  احکام قرآن و دستاوردهای دموکراسی 

http://www.mediafire.com/download/k7pyhxgggkxj6qg/%D9%

82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D9%88+

%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx


2 - سیاست های ولایی جمعیت :


ttp://www.mediafire.com/download/jenezqh8enro16r/%D8%B3%DB%8C%D8

%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D9%84%D8

%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA1j.docx


3 - مجرمان مالیاتی کشور http://www.mediafire.com/download

/9b4y2ow64vpoa7j/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7

%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%

D8%AA%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.docx4 - ایده ئولژی و نظامی گری در افسانه های ایرانی :


http://www.mediafire.com/download/bn398jy818uri58/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87+

%D9%86%D9%88%D9%84%DA%98%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D8

%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%DB%8C.pdf


۵ -  سکولاریسم !


http://www.mediafire.com/file/ffr1b3cidfl5z35/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85+.pages